แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ กุมารแพทย์ Full Time Part Time
1 กุมารเวชศาสตร์ 1 4
2 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
3 กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
4 กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
5 กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
6 กุมารเวชศาสตร์โรคไต
7 กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
8 กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
9 กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
10 กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
11 กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
12 กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
13 กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
14 โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
15 กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
16 กุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ
       
ลำดับ แพทย์จักษุโสตศอนาสิก Full Time Part Time
1 จักษุวิทยา
2 โสต ศอ นาสิกวิทยา
3 โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
       
ลำดับ จิตแพทย์ Full Time Part Time
1 จิตเวชศาสตร์
2 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
3 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
4 จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
5 จิตเวชศาสตร์การเสพติด