แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ พยาธิแพทย์ Full Time Part Time
1 พยาธิวิทยาคลินิก
2 นิติเวชศาสตร์
3 พยาธิวิทยาทั่วไป
4 พยาธิวิทยากายวิภาค
5 พยาธิสูตินรีเวชวิทยา
6 ตจพยาธิวิทยา
7 โลหิตพยาธิวิทยา
       
ลำดับ รังสีแพทย์ Full Time Part Time
1 รังสีวิทยาทั่วไป 1
2 รังสีวิทยาวินิจฉัย
3 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
4 เวชศาสตร์นิวเคลียร์
5 รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
6 ภาพวินิจฉัยระบบประสาท (1001)
7 รังสีร่วมรักษาระบบประสาท (1002)
8 รังสีร่วมรักษาของลำตัว (1003) 1
9 ภาพวินิจฉัยชั้นสูง (1004)
10 ภาพวินิจฉัยระบบประสาท (1101)
11 รังสีร่วมรักษาระบบประสาท (1102)
12 รังสีร่วมรักษาของลำตัว (1103)
13 ภาพวินิจฉัยชั้นสูง (1104)