แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลระยอง
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ วิสัญญีวิทยาแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 วิสัญญีวิทยา 8
2 วิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
3 วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
4 การระงับปวด
5 วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
             
ลำดับ แพทย์เวชปฏิบัติ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 เวชปฏิบัติทั่วไป 5 1
2 เวชศาสตร์ครอบครัว 6
3 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์
4 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
5 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
6 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบิน
7 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ 6
8 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
9 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2
10 เวชศาสตร์ทางทะเล
11 เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
12 เวชศาสตร์การจราจร