แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ วิสัญญีวิทยาแพทย์ Full Time Part Time
1 วิสัญญีวิทยา 2
2 วิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
3 วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
4 การระงับปวด
5 วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
       
ลำดับ แพทย์เวชปฏิบัติ Full Time Part Time
1 เวชปฏิบัติทั่วไป 2
2 เวชศาสตร์ครอบครัว
3 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์
4 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
5 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
6 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบิน
7 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์
8 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
9 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1
10 เวชศาสตร์ทางทะเล
11 เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
12 เวชศาสตร์การจราจร