แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลระยอง
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ทันตแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 4
2 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก) 1
3 ทันตกรรมจัดฟัน 1
4 ทันตกรรมทั่วไป 2
5 ทันตกรรมประดิษฐ์ 3
6 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
7 ทันตกรรมหัตถการ
8 ทันตสาธารณสุข
9 ปริทันตวิทยา 2
10 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
11 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 3