แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลบางระกำ
แสดงข้อมูล ณ วันที่
ลำดับ ทันตแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 วิทยาเอ็นโดดอนต์
2 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)
3 ทันตกรรมจัดฟัน
4 ทันตกรรมทั่วไป
5 ทันตกรรมประดิษฐ์
6 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
7 ทันตกรรมหัตถการ
8 ทันตสาธารณสุข
9 ปริทันตวิทยา
10 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
11 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล