ตรวจสอบสถานะข้อมูลเบื้องต้น

กรุณาเลือกเงื่อนไขจากเมนูด้านขวา

เลือกสถานพยาบาลตามเงื่อนไข
 
 
เลือกข้อมูลปี 

ค้นหาตามชื่อสถานพยาบาล

สถานะข้อมูล
 ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น
 บันทึกข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
 ยังไม่บันทึกขัอมูล
 ไม่อยู่ในเกณฑ์เบื้องต้น