ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
   
  หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน   

รหัส 11445

ที่อยู่

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.กระนวน ต.หนองโก หมู่ 1

โทรศัพท์ แฟกซ์

อีเมล์        เว็บไซต์
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล

ชื่อผู้บริหาร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 23 ก.ค. 2563 22:50https://www.facebook.com/profile.php?id=100023462289122