สถานที่และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
วัน/เวลาปัจจุบัน 30 พ.ย. 2564 06:39 บันทึกข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 25 เม.ย. 2564 00:00
หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล
  
รายการสถานบริการ  จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนเตียงผู้ป่วยใน เตียง
2.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) ศัลยกรรม เตียง
3.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) อายุรกรรม เตียง
4.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) กุมารเวชกรรม เตียง
5.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) สูติ-นรีเวชกรรม เตียง
6.จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U.)รวม (กรณีไม่แยกประเภทให้ตอบ I.C.U.รวม) เตียง
7.จำนวนเตียงห้องพิเศษรวม เตียง
8.จำนวนห้องพิเศษ(ห้องเดี่ยว) ห้อง
9.จำนวนห้องผ่าตัด ห้อง
10.จำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้อง
11.จำนวน Stroke Unit ยูนิต
12.จำนวน Burn Unit ยูนิต
13.จำนวนเตียง NICU เตียง
14.จำนวนเตียง CCU เตียง
 
รายการครุภัณฑ์การแพทย์  เป็นของหน่วยงาน เช่ามาให้บริการ บริษัทให้บริการ หน่วยนับ
1.เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เครื่อง
2.เครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เครื่อง
3.เครื่องสลายนิ่ว เครื่อง
4.เครื่องแกมมา ไนฟ์ (Gamma Knife) เครื่อง
5.เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่อง
6.เครื่องล้างไต เครื่อง
7.รถพยาบาล คัน