บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำปาด
วัน/เวลาปัจจุบัน 23 เม.ย. 2564 18:37 บันทึกข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 9 มี.ค. 2564 00:00
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบนี้เนื่องจากเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ HROPS
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1 แพทย์
2 ทันตแพทย์
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
4 นายสัตวแพทย์
5 สัตวแพทย์
6 เภสัชกร
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
8 พยาบาลวิชาชีพ
9 พยาบาลเทคนิค
10 วิสัญญีพยาบาล
11 นักวิชาการสาธารณสุข
12 นักกายภาพบำบัด
13 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
14 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
15 นักเทคนิกการแพทย์
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
19 นักรังสีการแพทย์
20 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์