บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
วัน/เวลาปัจจุบัน 29 ม.ค. 2565 21:15 บันทึกข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 8 มี.ค. 2564 17:00
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบนี้เนื่องจากเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ HROPS
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นักโภชนาการ
22 โภชนากร
23 นักจิตวิทยา
24 นักสังคมสงเคราะห์
25 นักวิชาการสถิติ
26 เจ้าพนักงานเวชสถิติ
27 เจ้าพนักงานสถิติ
28 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
29 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30 แพทย์แผนไทย
31 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
32 นักวิชาการเงินและบัญชี
33 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
34 นักจัดการงานทั่วไป
35 นักทรัพยากรบุคคล
36 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
37 นักวิชาการอาหารและยา
38 นักกิจกรรมบำบัด
39 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
40 นักกายอุปกรณ์