ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา
วัน/เวลาปัจจุบัน 16 ส.ค. 2561 13:49 หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ย. 2560 09:57
  
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ/พนักงานราชการ ลูกจ้าง จ้างเหมา
Full Time
จ้างเหมา
Part Time
21 นักรังสี (นักฟิสิกส์รังสี)
22 นักรังสีการแพทย์
23 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
24 นักโภชนาการ
25 โภชนากร
26 นักจิตวิทยา
27 นักสังคมสงเคราะห์
28 นักวิชาการสถิติ
29 เจ้าพนักงานเวชสถิติ
30 เจ้าพนักงานสถิติ
31 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
32 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
33 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
34 นักวิชาการเงินและบัญชี
35 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
36 นักจัดการงานทั่วไป
37 นักทรัพยากรบุคคล
38 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
39 นักวิชาการอาหารและยา
40 นักกิจกรรมบำบัด