บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
วัน/เวลาปัจจุบัน 29 ม.ค. 2565 20:59 บันทึกข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 8 มี.ค. 2564 17:00
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบนี้เนื่องจากเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ HROPS
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
41 นักบริหาร
42 ผู้อำนวยการ
43 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
44 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)
45 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
46 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการพยาบาล)
47 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ)
48 เจ้าพนักงานธุรการ
49 เจ้าพนักงานพัสดุ
50 นักวิชาการพัสดุ
51 นิติกร
52 นักวิเทศสัมพันธ์
53 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
54 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
55 นักประชาสัมพันธ์
56 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
57 นักวิชาการเผยแพร่
58 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
59 นักจิตวิทยาคลินิก
60 นักวิชาการพยาบาล