บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา
วัน/เวลาปัจจุบัน 22 พ.ค. 2562 21:49 บันทึกข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 25 ก.ค. 2561 00:00
นำเข้าข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
41 นักบริหาร
42 ผู้อำนวยการ
43 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
44 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)
45 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
46 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการพยาบาล)
47 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ)
48 เจ้าพนักงานธุรการ
49 เจ้าพนักงานพัสดุ
50 นักวิชาการพัสดุ
51 นิติกร
52 นักวิเทศสัมพันธ์
53 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
54 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
55 นักประชาสัมพันธ์
56 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
57 นักวิชาการเผยแพร่
58 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
59 นักจิตวิทยาคลินิก
60 นักวิชาการพยาบาล