ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา
วัน/เวลาปัจจุบัน 16 ส.ค. 2561 13:50 หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ย. 2560 09:57
  
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ/พนักงานราชการ ลูกจ้าง จ้างเหมา
Full Time
จ้างเหมา
Part Time
41 นักบริหาร
42 ผู้อำนวยการ
43 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
44 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)
45 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
46 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการพยาบาล)
47 เจ้าพนักงานธุรการ
48 เจ้าพนักงานพัสดุ
49 นักวิชาการพัสดุ
50 นิติกร
51 นักวิเทศสัมพันธ์
52 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
53 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
54 นักประชาสัมพันธ์
55 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
56 นักวิชาการเผยแพร่
57 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
58 นักจิตวิทยาคลินิก
59 นักวิชาการพยาบาล
60 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย