บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
วัน/เวลาปัจจุบัน 29 ม.ค. 2565 20:40 บันทึกข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 8 มี.ค. 2564 17:00
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบนี้เนื่องจากเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ HROPS
ลำดับ ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สธ.
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
61 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
62 นายช่างโยธา
63 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
64 นายช่างไฟฟ้า
65 นายช่างเทคนิค
66 นายช่างศิลป์
67 ช่างภาพการแพทย์
68 ช่างกายอุปกรณ์
69 ช่างทันตกรรม
70 นักวิชาการศึกษา
71 วิทยาจารย์
72 บรรณารักษ์
73 เจ้าพนักงานห้องสมุด