แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
วัน/เวลาปัจจุบัน 29 ม.ค. 2565 19:35 หลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 17 ม.ค. 2563 10:06
  
ลำดับ อายุรแพทย์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง จ้างเหมา Full Time จ้างเหมา Part Time
1 อายุรศาสตร์
2 อายุรศาสตร์โรคเลือด
3 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
4 ประสาทวิทยา
5 ตจวิทยา
6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
7 โลหิตวิทยา
8 อายุรศาสตร์โรคทรวงอก
9 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
10 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
11 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม
12 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก
13 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
14 อายุรศาสตร์โรคไต
15 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
16 อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
17 เวชบำบัดวิกฤติ
18 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
19 โภชนาศาสตร์คลินิก
20 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ