ผลงานเด่น รพ.สต.บ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง

     
รายละเอียด

เรื่อง   การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขต อบต.บ้านแลง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

รูปภาพ