ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ

     
รายละเอียด

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกสถานีอนามัยบ้านทรายทอง

ปีงบประมาณ 2554

………………………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล

                                สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  ปี  2553  ของตำบลบ้านเสด็จ  มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง  ในหลายพื้นที่    และในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านทรายทอง  ในรอบปี  ที่ผ่านมา  พบว่าการระบาดของโรคมากที่ หมู่ที่  10  บ้านทรายทองพัฒนา   อัตราป่วย  237.64  ต่อแสนประชากร  หมู่ที่ 3  อัตราป่วย  52.4  ต่อแสนประชากร  หมู่ที่ 1  อัตราป่วย  86.21  ต่อแสนประชากร  จะเห็นได้ว่าการระบาดของโรค  พบว่าอัตราป่วยยังสูงกว่าเกณฑ์ที่จัดหวัดตั้งไว้  คืออัตราป่วยไม่เกิน  50  ต่อแสนประชากร    ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคให้เต็มที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

                ในการนี้  สถานีอนามัยบ้านทรายทอง  จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ  2554  ขึ้น  เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเน้นการควบคุมค่า BI ,CI,HI ให้ต่ำอย่างต่อเนื่อง  

 วัตถุประสงค์

                1. เพื่อให้ประชาชนมีความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ตื่นตัวในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

2. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  ไม่เกิน  50  ต่อแสนประชากร

3. เพื่อให้องค์กรในชุมชนมีส่วนร่วม คือทั้ง   เอกชน วัด โรงเรียน และคณะ อสม. ทุกคนช่วยกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย

                พื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านทรายทอง  4  หมู่บ้านคือ บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 

บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3, บ้านทรายทองพัฒนา หมู่ที่ 10  และบ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13

วิธีการดำเนินการ

                1. จัดทำโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ

                2. ประชุมวิชาการ เพื่อฟื้นฟู และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับ อสม. ประจำปี 2554 โดยดำเนินการอบรม อสม. ทุกหมู่บ้าน หลักสูตร 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง  มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน  และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แก่ อสม.ผู้ชายเพื่อให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็ง   ร่วมกันแก้ไขปัญหา  ร่วมปฏิบัติการ และร่วมรับผิดชอบ    โดยย้ำเน้นการสำรวจ   และทำลายลูกน้ำยุงลายเป็นบทบาทหลักในการทำงานในละแวกบ้านที่ อสม. รับผิดชอบ

                3. ทำการสำรวจลูกน้ำยุงลายไขว้ระหว่างหมู่บ้าน โดยคณะ อสม.แต่ละหมู่บ้าน จะทำการสุ่มสำรวจหมู่บ้านอื่น ที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตนเอง  อย่างน้อยร้อยละ 80 ของหลังคาเรือนในหมู่บ้านนั้น ๆ   พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไปพร้อมกัน  โดยดำเนินการ  4  ครั้ง  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  –  กันยายน  2554  โดยสำรวจลูกน้ำยุงลายไขว้สลับกัน ดังนี้

                                3.1 คณะ อสม. บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1  สุ่มสำรวจบ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13

                                3.2 คณะ อสม. บ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13  สุ่มสำรวจบ้านทรายมูล หมู่ที่ 1

                           3.3 คณะ อสม. บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3  สุ่มสำรวจบ้านทรายทองพัฒนา หมู่ที่ 10

                           3.4 คณะ อสม. บ้านทรายทองพัฒนา หมู่ที่ 10  สุ่มสำรวจบ้านทรายทอง หมู่ที่ 3

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องการใช้ในการสำรวจ

  1. ไฟฉายขนาด 3 ก้อน คนละ 1 กระบอก
  2. ปากกาหรือดินสอ
  3. แบบฟอร์มการตรวจหาค่า CI HI อย่างง่าย
  4. ทรายเทมีฟอสคนละ 10 - 15 ซอง
  5. นำผลการสำรวจที่ได้   สรุปเป็นรายงานส่งสถานีอนามัยทุกเดือนและนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนของอสม.  และแจ้งในที่ประชุมชาวบ้านทราบทุกเดือน

4. จัดประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย    โดยประเมินจากค่าดัชนีการสำรวจไขว้  เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2554   เพื่อเป็นการกระตุ้น และปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

5. ใส่ทรายเทมีฟอส 2 เดือน/ 1 ครั้ง โดย อสม. ในระหว่างการดำเนินการสำรวจไขว้ เดือนพฤษภาคม  และกรกฎาคม 2554   เพื่อเป็นการควบคุมลูกน้ำยุงลาย

6. ทำแบบฟอร์มคู่มือบันทึกผลการสำรวจลูกน้ำในหมู่บ้านของ อ.ส.ม.แต่ละหมู่บ้านเพื่อนำข้อมูล  มาวิเคราะห์  ในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป

7. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกหมู่บ้าน

                8. สรุปผลการดำเนินการ  ประการผลการประกวดและมอบรางวัล

ระยะเวลาดำเนินการ

                                1 พฤษภาคม  -  30  กันยายน  2554

 

งบประมาณ

                 ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่  ตำบลบ้านเสด็จ

                โดยจำแนกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้

                                1. ค่าอาหารในการอบรม อสม.  112   คนๆ ละ 50 บาท จำนวน 1  มือ  

รวมเป็นเงิน   5,600   บาท

                                2. ค่าป้ายผ้าอบรม  จำนนวน  1  ผืน  เป็นเงิน  500  บาท

                                3. ค่าอาหารว่างการอบรม อสม.  112  คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 2  มือ  

รวมเป็นเงิน   4,480   บาท

              4. ค่าอาหารกลางวัน อสม. ในการสุ่มไขว้สำรวจลูกน้ำ  112  คนๆ  50  บาท จำนวน 4  ครั้ง  รวมเป็นเงิน   22,400  บาท

                                5. ค่ารางวัลการจัดประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย  เป็นเงิน 5,000 บาท

                                6. ค่าจัดทำคู่มือ อสม. สำรวจ และทำลายลูกน้ำ จำนวน 112 เล่มๆ ละ 20  บาท

รวมเป็นเงิน  2,240  บาท

7.ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4  ป้ายๆ ละ 1,000  บาท เป็นเงิน 4,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,220 บาท ( สี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน )

(ทุกรายการขออนุมัติจ่ายถัวเฉลี่ยกันได้)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถานีอนามัยบ้านทรายทอง จะสามารถสร้างหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายที่มีความยั่งยืนเพราะจะถูกกระตุ้นนเตือนโดย อ.ส.ม.ทั้งภายในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้าน  โดยการสนับสนุนของภาคราชการและส่วนท้องถิ่น ทั้งทางด้านเทคนิควิชาการและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ    อันเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาโรคในท้องถิ่นโดยกลวิธีทางสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด

การประเมินผล

                1. ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายโดยมีค่า HI   CI ในแต่ละหมู่บ้านน้อยกว่าร้อยละ 10

                2. ค่า CI ในโรงเรียน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เท่ากับ 0

                3. อัตราป่วยไม่เกิน 50 ต่อประชากรแสนคน หรืออัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.13 ของผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมดตามปีปฏิทิน

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 ...................................

( นายถาวร  ใจยศ )

หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านทรายทอง

 

ผู้เห็นชอบโครงการ

 

........................................

( นายสมพร    สติแน่ )

     เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

   ระดับพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

....................................................

( นายบุญธรรม   ทองคำ )

                                                         ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                                                               ระดับพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ

 

 

การประเมินผล โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านทรายทอง

                                ในการดำเนินงาน ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายทอง  ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง ปี 2554  ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายทอง  มีหมู่บ้านรับผิดชอบ  จำนวน  4  หมู่บ้าน  ประชากร  4,062  คน และ  ครัวเรือน  1,162  หลังคาเรือน

                                ในปี  2553  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายทอง   พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน  18  ราย  ดังนี้

                                - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1                จำนวน     3  ราย  คิดเป็น  269.06  ต่อแสนประชากร

                                - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3              จำนวน     4  ราย  คิดเป็น  415.80  ต่อแสนประชากร

                                - บ้านทรายทองพัฒนา หมู่ที่ 10  จำนวน  10  ราย  คิดเป็น  704.23  ต่อแสนประชากร

                                - บ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13    จำนวน    1  ราย  คิดเป็น  187.27  ต่อแสนประชากร

              จากปัญหาดังกล่าว  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ  ต้องสูญเสียทรัพยากรในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจำนวนมาก      ในปี  2554  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ -ตำบล บ้านทรายทอง  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ    จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ  ให้ดำเนินการตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก   ซึ่งผลการดำเนินงานได้เริ่ม  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  -  สิงหาคม  2554   จึงเสร็จสิ้นโครงการ

                                ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้  ได้พบกับปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น ประชาชนไม่ค่อยอยู่บ้านในเวลากลางวัน   จึงทำให้ไม่สะดวกในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย  จึงต้องงปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นตอนเช้าเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  หรือปัญหาการใช้แบบสำรวจลูกน้ำยุงลายยแบบใหม่ ของ อสม.   ที่ทำให้สับสน  หรือไม่เข้าใจอยู่บ้างในช่วงแรก    แต่ก็ได้รับการแก้ไขจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนมีผลทำให้ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานตามโครงการ  ปี  2554  ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง   ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก    จึงนับได้ว่าการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง  ดังรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 

 

สรุปผลการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย

                รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 รับเงินรางวัล  2,000  บาท

                รองชนะเลิศอันดับที่  1 ได้แก่บ้านทรายทองพัฒนา หมู่ที่ 10  รับเงินรางวัล  1,500  บาท

                รองชนะเลิศอันดับที่  2 ได้แก่บ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13 รับเงินรางวัล  1,000  บาท

                รองชนะเลิศอันดับที่  3 ได้แก่บ้านทรายทอง หมู่ที่  3  รับเงินรางวัล  500  บาท

 

 

ตารางสรุปการประเมินผลโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม การประเมินผล การประเมินผลการดำเนินงาน
1. เพื่อให้ประชาชนมีความร่วมมือและ ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย  และติดป้าย การสอบถามประชาชน และ อสม.ที่ ประชาชนร้อยละ 90 ทราบถึง การดำเนิน
ตื่นตัวในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน สำรวจลูกน้ำยุงลาย งานในโครงการดังกล่าว  และให้ความ
ในครอบครัวของตนเอง     ร่วมมือ แก่ อสม. ในการสำรวจลูกน้ำยุง
      ลายเพิ่มมากขึ้น
       
2. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก   - รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และใส่ทราย อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ภายหลังการดำเนินงานในพื้นที่รับผิด -
ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร อะเบททุกหลังคาเรือน ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร ชอบ  ไม่มีผู้ป่ววยด้วยโรคไข้เลือดออก
   - ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายไข้ว หมู่บ้าน    
  ติดต่อกัน 4 เดือน    
   - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง    
  การประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย    
       
 3. องค์กรในชุมชนให้ความร่วมมือ การนำเด็กนักเรียน และชาวบ้านร่วม ค่า  C I ในโรงเรียน  ภาครัฐและ ค่า  CI  ในโรงเรียนเริ่มลดลง  จนเดือน
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เอกชน เท่ากับ 0 สุดท้าย เหลือ เท่ากับ  0

 

 

 

  แบบสรุผผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายประจำหมู่บ้าน
    ประจำเดือน พฤษภาคม  2554
หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนภาชนะ จำนวนภาชนะ ค่า HI ค่า CI
ที่สำรวจ ที่สำรวจ (หลัง) ที่พบลูกน้ำ(หลัง) ที่สำรวจ (ภาชนะ) ที่พบลูกน้ำ(ภาชนะ)
1 128 18 806 25 14.06 3.10
3 224 76 1,070 134 33.93 12.52
10 216 44 1,018 52 20.37 5.11
13 144 30 723 37 20.83 5.12
  แบบสรุผผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายประจำหมู่บ้าน
    ประจำเดือน มิถุนายน  2554
หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนภาชนะ จำนวนภาชนะ ค่า HI ค่า CI
ที่สำรวจ ที่สำรวจ (หลัง) ที่พบลูกน้ำ(หลัง) ที่สำรวจ (ภาชนะ) ที่พบลูกน้ำ(ภาชนะ)
1 128 2 576 2 1.56 0.35
3 266 31 1308 27 11.65 2.06
10 298 27 1538 32 9.06 2.08
13 134 14 755 16 10.45 2.12
  แบบสรุผผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายประจำหมู่บ้าน
    ประจำเดือน กรกฎาคม  2554
หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนภาชนะ จำนวนภาชนะ ค่า HI ค่า CI
ที่สำรวจ ที่สำรวจ (หลัง) ที่พบลูกน้ำ(หลัง) ที่สำรวจ (ภาชนะ) ที่พบลูกน้ำ(ภาชนะ)
1 114 4 814 9 3.51 1.11
3 236 19 1519 23 8.05 1.51
10 318 13 1593 24 4.09 1.51
13 130 5 667 14 3.85 2.10
  แบบสรุผผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายประจำหมู่บ้าน
       ประจำเดือน สิงหาคม  2554
หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนภาชนะ จำนวนภาชนะ ค่า HI ค่า CI
ที่สำรวจ ที่สำรวจ (หลัง) ที่พบลูกน้ำ(หลัง) ที่สำรวจ (ภาชนะ) ที่พบลูกน้ำ(ภาชนะ)
1 124 5 571 10 4.03 1.75
3 136 19 821 25 13.97 3.05
10 328 12 1871 20 3.66 1.07
13 134 5 642 22 3.73 3.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

รูปภาพ