ผลงานเด่น รพ.สต.บ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ

     
รายละเอียด

 

โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ประจำปี 2554 

ชื่อโครงการ

                “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2554”

 

 

หลักการและเหตุผล

               ปัจจุบันปัญหาโรคและภัยสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีการขยายและการแพร่กระจายโรคติดเชื้อหลายโรค ซึ่งมีอุบัติการณ์เกิดโรคสูงขึ้น เช่น โรคไข้หวัดนก มือเท้าปาก ชิคุนกุนยา ไข้หวัดใหญ่ 2009 รวมทั้งยังคงมีโรคประจำถิ่นที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น โรคอุจจาระร่วง บิด อาหารเป็นพิษ สุกใส ตาแดง ไข้เลือดออก และภัยสุขภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพอีกมากมายหลายชนิด จำเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน เพื่อให้มีขีดความสามารถในการกำหนด วิเคราะห์ และวางแผนแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และสามารถปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

               จากข้อมูลสถานสุขภาพ ประจำปี 2552 พบว่า จังหวัดลำปาง มีอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตาแดง อาหารเป็นพิษ และปอดบวม คิดเป็น 2,440.85  361.38  332.81  330.61  และ 287.37  ต่อแสนประชากร ตามลำดับ และมีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็น 141.41 ต่อแสนประชากร ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 คิดเป็น 65.66 ต่อแสนประชากร และโรคไข้เลือดออก คิดเป็น 158.76 ต่อแสนประชากร และจากข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ มีอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ สุกใส ตาแดง และบิด คิดเป็น 2,839.12  415.08  182.63  49.81  และ 16.60  ต่อแสนประชากร ตามลำดับ และมีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก คิดเป็น 215.84 ต่อแสนประชากร โดยที่ผ่านมา การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยยังขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ

                ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน มีประสิทธิภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง” ขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ให้มีความพร้อมสามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานให้กับเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน

               3. เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลงานระบาดระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

                คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 15 คน ได้แก่ บ้านปงอ้อม หมู่ที่ 4, บ้านเสด็จ หมู่ที่ 5, บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6, บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 7, บ้านลู หมู่ที่ 8, บ้านลูใต้ หมู่ที่ 9, บ้านปงชัย หมู่ที่ 11, บ้านห้วยยางพัฒนา หมู่ที่ 14 และบ้านปงชัยพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  รวมทั้งสิ้นจำนวน 135 คน

 

สถานที่ดำเนินการ

               ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

ระยะเวลาดำเนินการ

                1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554

 

วิธีการดำเนินงาน

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมตามโครงการ

2. จัดเตรียมแนวทางและเนื้อหาการอบรม

3. ประสานงานกลุ่มเป้าหมายและคณะวิทยากร

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่

                5. ดำเนินการอบรมตามโครงการ

6.รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและประเมินผล

 

งบประมาณ

               ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

               1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 135 คนๆ ละ 90 บาท        เป็นเงิน  12,150  บาท

               2. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท                                       เป็นเงิน    3,600  บาท

               3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่                                                                                       เป็นเงิน    1,000  บาท

               4. ค่าป้ายผ้า จำนวน 1 ผืน ขนาดยาว 3 เมตรๆละ 110 บาท                                   เป็นเงิน       330  บาท  

               5. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การอบรม                                                                                    เป็นเงิน    2,700  บาท

                                             รวมทั้งสิ้น 19,780 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่ยได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               1. เครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

               2. สามารถพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               3. มีระบบการส่งต่อข้อมูลงานระบาดระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 

การติดตามประเมินผล

1. จากการสังเกตผู้เข้ารับการอบรม

2. จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม

3. จากผลของการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชน

3. ตัวชี้วัด

                     3.1 กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

     3.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องอยู่ในเกณฑ์สูง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

                     3.3 จากผลของการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ของชุมชน

 

การประเมินผลโครงการ

               การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ให้มีความพร้อมสามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานให้กับเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน 3) เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลงานระบาดระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 15 คน ได้แก่ บ้านปงอ้อม หมู่ที่ 4, บ้านเสด็จ หมู่ที่ 5, บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6, บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 7, บ้านลู หมู่ที่ 8, บ้านลูใต้ หมู่ที่ 9, บ้านปงชัย หมู่ที่ 11, บ้านห้วยยางพัฒนา หมู่ที่ 14 และบ้านปงชัยพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 135 คน มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ (กองทุนสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ) เป็นเงินทั้งสิ้น 19,780 บาท สำหรับการประเมินผลโครงการ ทำการประเมินผลจาก 1) จากการสังเกตผู้เข้ารับการอบรม 2) จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม และ 3) จากผลของการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนโดยมีรายละเอียดการประเมินผล/การวิเคราะห์ผลแยกตามรายกิจกรรมได้ดังนี้

 

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

               ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีจำนวนทั้งสิ้น 138 คน (ร้อยละ 102.22) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 79 คน (ร้อยละ 57.25) รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 59 คน (ร้อยละ 42.75)

 

2. ความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ของผู้เข้ารับการอบรม

               ความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ของผู้เข้ารับการอบรมพบว่า หลังผ่านการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มากที่สุดในเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เกิดจากเชื้อใด (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ เจอสัตว์ปีกป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรทำอย่างไร โรคไข้หวัดนกสามารถติดต่อได้ทางใด ยุงชนิดใดเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละเท่าไหร่ และโรคไข้หวัดนก คืออะไร (ร้อยละ 98.75 97.50 96.25 92.50 และ 91.25 ตามลำดับ)

               ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้น้อยที่สุดในเรื่อง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรายทีมีฟอส (ทรายอะเบท) (ร้อยละ 71.25) รองลงมาคือ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษ ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคมือ เท้า ปาก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อโดยทางใด ข้อใดคืออาการของโรคไข้เลือดออก และการรับประทานอาหารประเภทใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคหูดับ (ร้อยละ 70.0 66.25 63.75 26.25 25.0 และ 25.0 ตามลำดับ) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1

 

ตาราง 1 แสดงความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน 

คำถาม (N= 80)

จำนวน (ร้อยละ)

ตอบถูก

ตอบผิด

1. โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เกิดจากเชื้อใด

80

(100.00)

0

(0.00)

2. โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละเท่าไหร่

74

(92.50)

6

(7.50)

3. โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ติดต่อโดยทางใด

59

(73.75)

21

(26.25)

4. ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

61

(76.25)

19

(23.75)

5. ข้อใดไม่ใช่ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือเสียชีวิต จากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

69

(86.25)

11

(13.75)

 

ตาราง 1 แสดงความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน (ต่อ)

คำถาม (N= 80)

จำนวน (ร้อยละ)

ตอบถูก

ตอบผิด

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

29

(36.25)

51

(63.75)

7. ยุงชนิดใดเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

77

(96.25)

3

(3.75)

8. ข้อใดคืออาการของโรคไข้เลือดออก          

60

(75.00)

20

(25.00)

9. ยุงลายใช้เวลาจากไข่เป็นตัวแก่ประมาณกี่วัน

61

(76.25)

19

(23.75)

10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรายทีมีฟอส (ทรายอะเบท)

23

(28.75)

57

(71.25)

11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษ

24

(30.00)

56

(70.00)

12. การรับประทานอาหารประเภทใดที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคโบทูลิซึม

59

(73.75)

19

(23.75)

13. การรับประทานอาหารประเภทใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคหูดับ               

60

(75.00)

20

(25.00)

14. ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคหูดับ

58

(72.50)

18

(22.50)

15. ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคมือ เท้า ปาก

27

(33.75)

53

(66.25)

16. ถ้าสงสัยว่าสัตว์ปีกเป็นโรคไข้หวัดนกจะแจ้งได้ที่ใด

55

(68.75)

25

(31.25)

17. การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ซากสัตว์ปีกต้องขออนุญาตใคร       

68

(85.00)

12

(15.00)

18. ท่านจะมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกได้อย่างไร

72

(90.00)

8

(10.00)

19. เจอสัตว์ปีกป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรทำอย่างไร

79

(98.75)

1

(1.25)

20. วิธีฝังซากสัตว์ให้ถูกต้องคือข้อใด            

64

(80.00)

16

(20.00)

ตาราง 1 แสดงความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน (ต่อ)

คำถาม (N= 80)

จำนวน (ร้อยละ)

ตอบถูก

ตอบผิด

21. โรคไข้หวัดนก คืออะไร

73

(91.25)

7

(8.75)

22. โรคไข้หวัดนกสามารถติดต่อได้ทางใด

78

(97.50)

2

(2.50)

               ในส่วนของระดับความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ของผู้เข้ารับการอบรมพบว่า หลังผ่านการอบรม ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน  อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 86.25) รองลงมาคือ มีความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชนอยู่ในระดับต่ำ (ร้อยละ 13.75) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 2

 

ตาราง 2 แสดงระดับความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน

ระดับความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน 

จำนวน (คน)

(N=80)

ร้อยละ

 - ระดับสูง

 - ระดับต่ำ

69

11

86.25

13.75

หมายเหตุ – ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.33 ค่าต่ำสุด เท่ากับ 3 ค่าสูงสุด เท่ากับ 22 มีความรู้อยู่ในระดับสูง หมายถึง ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย มีความรู้อยู่ในระดับต่ำ หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม เท่ากับ 22 คะแนน) และสามารถดูรายละเอียดของแบบทดสอบการอบรมได้จากภาคผนวก

 

3. ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของเครือข่ายชุมชน

               ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชนของเครือข่ายชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรคติดต่อ และการส่งต่อข้อมูลงานระบาดของชุมชน ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจาก เป็นช่วงระยะเริ่มต้นของการดำเนินงานโครงการ และเป็นช่วงต้นปี ยังไม่มีการระบาดของโรคเกิดขึ้นในชุมชน จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชน รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3

 

ตาราง 3 แสดงผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของเครือข่ายชุมชน

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน 

จำนวน (ครั้ง)

 

หมายเหตุ

- การเฝ้าระวังโรค

- การป้องกันโรค

- การควบคุมโรคติดต่อ

- การส่งต่อข้อมูลงานระบาดของชุมชน

-

-

-

-

 

 

สรุปผลโครงการ

               การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ให้มีความพร้อมสามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานให้กับเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน 3) เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลงานระบาดระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 15 คน ได้แก่ บ้านปงอ้อม หมู่ที่ 4, บ้านเสด็จ หมู่ที่ 5, บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6, บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 7, บ้านลู หมู่ที่ 8, บ้านลูใต้ หมู่ที่ 9, บ้านปงชัย หมู่ที่ 11, บ้านห้วยยางพัฒนา หมู่ที่ 14 และบ้านปงชัยพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 135 คน มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ทำการประเมินผล/วิเคราะห์ผลจาก 1) จากการสังเกตผู้เข้ารับการอบรม 2) จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม และ 3) จากผลของการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชน โดยหลังจากทำการประเมินผล/วิเคราะห์ผลเสร็จแล้ว สามารถสรุปผลโครงการแยกตามกิจกรรมได้ดังนี้

 

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

               ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีจำนวนทั้งสิ้น 138 คน (ร้อยละ 102.22) ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (135 คน) คือ มีผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

 

2. การตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม

               หลังผ่านการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 86.25) รองลงมาคือ มีความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชนอยู่ในระดับต่ำ (ร้อยละ 13.75) โดยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องอยู่ในเกณฑ์สูง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

 

3. ผลการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชน

               ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชนของเครือข่ายชุมชน ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจาก เป็นช่วงระยะเริ่มต้นของการดำเนินงานโครงการและเป็นช่วงต้นปี ยังไม่มีการระบาดของโรคเกิดขึ้นในชุมชน จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชน

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ

               การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยสุขภาพชุมชน โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งในการดำเนินงานมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานไม่มากนัก โดยปัญหาที่พบคือ ปัญหาเรื่องสถานที่จัดการอบรมคับแคบ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมที่นั่งบริเวณด้านหลังมองไม่ค่อยเห็นภาพจอโปรเจคเตอร์ที่วิทยากรใช้ในการนำเสนอข้อมูล ดังนั้น การจัดกิจกรรมครั้งต่อไปจึงควรมีการพิจารณาแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมให้มีขนาดเล็กลงกว่านี้ อันจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอบรมมีมากขึ้น


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

รูปภาพ