ผลงานเด่น รพ.สต.บ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า

     
รายละเอียด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่าหลวงได้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับสารพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

รูปภาพ