ผลงานเด่น โรงพยาบาลน้ำปาด

     
รายละเอียด

ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมงานนำเสนอวิชาการอำเภอน้ำปาด “ท่อเป่า peak flow”

                     คำอธิบาย : จากสถิติของโรงพยาบาลน้ำปาดในปี  2553 มีผู้ป่วยโรคถุงลมปอดอุดกลั้นเรื้อรังที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 126 คน ผู้ป่วยเหล่านี้จะถูกแยกเป็นกลุ่มตามความรุนแรงของโรค และถูกจะนัดมารับริการในคลินิกบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคถุงลมปอดอุดกลั้นเรื้อรังตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งเปิดบริการทุกวันศุกร์โดยนัดผู้ป่วยมารับบริการเฉลี่ยครั้งละ 20-30 คน ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจสมรรถภาพปอดโดยเครื่อง Peak flow meter  เพื่อใช้ประเมินความก้าวหน้าในการรักษาของแพทย์และประเมินความรุนแรงของโรค เพื่อกำหนดบริการการการดูแลและปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้สอดคล้องกับความรุนแรงของผู้ป่วยและช่วยให้ทีมสุขภาพสามารถติดตามภาวะสุขภาพโดยรวมและผลการดูแลผู้ป่วยในคลินิกได้

                     รูปภาพประกอบ :   -

                   ประเภทผลงานดีเด่น : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

รูปภาพ