ผลงานเด่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

     
รายละเอียด

1.โครงการพัฒนา"ผ้าขาวม้าอิ่มนมแม่อุ่นรัก" นวัตกรรมในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

2. การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

3.โครงการอาหารปลอดภัย เทิดไท้พระบรมโอราธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ปี 2553

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

      อำเภอกระนวน

5. นวัตกรรม ถุงใสใยรัก

6. นวัตกรรม สำลีมหัศจรรย์ ใช้ล้างสายยาง

7. นวัตกรรม รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

8. นวัตกรรม ไม้ดามไฮเทค

9. นวัตกรรม บัตรคิวพูดได้

10.นวัตกรรม ปุ๋ยชีวภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

1.นายวิไล  ทานาลาด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้รับรางวัล คนดีศรีระบาด ระดับเขต

2.นางพิศมัย  พีรพรพิมล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ได้รับรางวัล

   ทันตาภิบาลดีเด่นของจังหวัดขอนแก่น ปี 2553

3. ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิค

     การแพทย์

 


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

รูปภาพ