ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร ตำบลบ้านเป้า

     
รายละเอียด

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคเบาหวานร่วมโรคความดันโลหิตสูง


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

รูปภาพ