ผลงานเด่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์

รายละเอียด

ผลการจัดระบบสถานบริการสุขภาพ ปี 2554 ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองด้านการจัดระบบบริการสุขภาพ เพื่อขอรับเงินงบประมาณ Ontop ของสปสช.เขต 4  ร้อยเปอร์เซนต์


 
ข้อมูลวันที่ 7 ธ.ค. 2560 07:38