ผลงานเด่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ

รายละเอียด

ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล จัดนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555 กองทุนในพื้นที่ทั้งหมด 6 กองทุน นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงานเด่น ส่งประกวดระดับจังหวัด 1 กองทุน ผลงานเด่นที่ชนะเลิศระดับอำเภอ คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลำสนธิ ในโครงการส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุตำบลลำสนธิ


 
ข้อมูลวันที่ 26 ก.พ. 2556 06:35