ผลงานเด่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

รายละเอียด

-อสม.ดีเด่น ระดับชาติ  ปี 2555 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (นางพรเพ็ญ  ชาญเดช)

-อสม.ดีเด่น  ระดับภาคฯ ปี 2555  สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน  (นางยุพิน  ประทุมกุล)

-อสม.ดีเด่น  ระดับเขต  ปี  2555  สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  (นายธีรภัทร  ทานาม)

-อสม.ดีเด่น  ระดับจังหวัด  ปี 2555  สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  (นางอภิญญา  เหลาทอง)

ผ่านการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556

ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" ระดับดีมาก ปี 2556 

(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด  ปี 2557  สาขาการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ  (นางอารดา กงไชยา)

เกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กรายบุคคล (Case Management) ปี 2557
(ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น)


 
ข้อมูลวันที่ 20 ต.ค. 2557 09:04