ผลงานเด่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

รายละเอียด

1) SRRT อำเภอ ระดับดีเยี่ยม

2) SRRT ตำบล ระดับดีเยี่ยม

                - รพ.สต.หนองกุง

                - รพ.สต.น้ำอ้อม

3) อสม.ดีเด่นระดับเขต สาขาการให้บริการใน ศสมช. ( นายคำพีนธ์ สู่สุข ) ตำบลทุ่งทอง

4) อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (นางพิศมัย นิยมชาติ )

5) อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาภูมปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (นายไพฑูรย์ ออมอด)

6) พื้นที่ต้นแบบ ตำบลจัดการสุขภาพ (ตำบลหนองแวงและตำบลน้ำอ้อม)

7) ชมรม อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด (ชมรม อสม.อำเภอเกษตรวิสัย)


 
ข้อมูลวันที่ 10 มี.ค. 2560 21:07