ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น

รายละเอียด

1. โครงการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื่อรังในชุมชน (บานไม่รู้โรย)

2. โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ หมู่บ้านวศิน 2556

3.โครงการเดินหมื่นก้าว 2556

4.โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส 2556

5. โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักใส่ใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2556

6. โครงการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเสริมสร้างความสุขทางใจในครอบครัว 2556


 
ข้อมูลวันที่ 12 ก.พ. 2557 14:29