ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลี่

รายละเอียด

 

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ 2554
  หลักการและเหตุผล  จากการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ทางสถานีนามัย ควบคุมโดยวิธี
การทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี โดยความร่วมมือของ อสม อบต ออกสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายพบว่าปี 2551
พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ปี 2552 มีผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ซึ่งการเกิดโรคเกิดจากประชาชนที่
ที่อาศัยอยู่บางบ้านยังไม่ให้ความสำคัญ กับการป้องกันและควบคุมโรค บางครั้ง อสมเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง    
   ทางสถานีอนามัยจึงจัดอบรม อสม นักเรียน  เพื่อเป็นแกนนำในการสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายใน
โรงเรียนและภายในหมู่บ้าน                
                     
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     สถานีอนามัยบางลี่          
                     
  วัตถุประสงค์    เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบ้านด้วยตนเอง
                     
  กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ              
    อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน  51 คน           
     แกนนำนักเรียน ป 5 , ป 6  จำนวน  64  คน          
                     
  กิจกรรม 1.ประสานงานร่วมกับ อสม เรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และฝึกปฎิบัติ    
    2.จัดทำแฟ้มสำหรับการติดตามสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
    3.จัดรณรงค์ป้องกันและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดย อสม นักเรียน อบต และชุมชนทุก 3 เดือน 
                     
  พื้นที่ดำเนินการ  หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ตำบลบางลี่          
                     
  ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 53 - กันยายน 54          
                     
  เป้าหมายโครงการ  อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน  50 ต่อแสนประชากร      
                     
  งบประมาณค่าใช้จ่าย  1.ค่าวัสดุในการอบรม  1,250 บาท        
      2.ค่าอาหาร/อาหารว่างในการอบรม  51 คน X70 บาท เป็นเงิน  3,570 บาท  
      3.ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างในการอบรมนักเรียน  64  คน  เป็นเงิน 4,480  บาท  
      รวมเป็นเงิน  9,300 บาท          
                     
  การติดตามประเมินผล  สุ่มประเมินบ้านปลอดลูกน้ำยุงลายโดยเจ้าหน้าที่      
                     
                     
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีเครือข่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  

 
ข้อมูลวันที่ 19 ก.พ. 2555 12:42