ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน

รายละเอียด

   กิจกรรมในโครงการ : สร้างเสิรมภูมิคุ้มกันที่ใจให้วัยรุ่น โดยใช้เงินพัฒนาคุณภาพบริการ (On Top) 
ปัญหาจากแผนชุมชนที่สำคัญ และต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังต่อไปนี้
   - ปัญหายาเสพติด และอบายมุข
   - วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
   - ครอบครัวไม่อบอุ่น วัยรุ่นมีปัญหา ผู้ชราถูกทอดทิ้ง
   รพ.สต.เขาสมอคอน และภาคีเครือข่ายในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ - กิจกรรม "สร้างภูมิคุ้มกันที่ใจให้วัยรุ่น" ให้กับผู้ปกครอง และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้เงินพัฒนาคุณภาพบริการ (On Top) มาดำเนินกิจกรรม


 
ข้อมูลวันที่ 16 ธ.ค. 2554 12:07