ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก

รายละเอียด

 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  :  โครงการเพื่อนลดหวานมันเค็มร่วมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                เป็นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในตำบลบ้านเบิกด้วยการแพทย์ทางเลือก  และการใช้สมุนไพร 
พืชผัก ผลไม้ ในการปรับสมดุลให้กับร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการป่วยด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง


 
ข้อมูลวันที่ 16 ธ.ค. 2554 10:35