ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย ตำบลหนองฉลอง

รายละเอียด

การดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยปี 2557  ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  


 
ข้อมูลวันที่ 19 มี.ค. 2558 23:36