ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง

รายละเอียด

 

  1. รองชนะเลิศการประกวดโรงเรียนควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด ปี 2552

  2. ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2553

  3. ผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาในสถานบริการระดับดี ปี 2553-2554


 
ข้อมูลวันที่ 9 มี.ค. 2555 09:58