ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น

รายละเอียด

1. ดำเนินงานศูนย์สามวัยนำร่องของอำเภอสำโรง

2. ได้รับการประเมินและรับรองงานมาตรฐานงานสุขศึกษา จากกระทรวงสาธารณสุข

3. มีผลงานการดำเนินงานวิจัย  R2R (ปีพ.ศ.2552-2554)


 
ข้อมูลวันที่ 25 ธ.ค. 2554 11:48