ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลโนนกาเล็น

รายละเอียด

     1. การดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2553 2554

                โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear ผลงานสะสมปี 2553 – 2554 คิดเป็นร้อยละ 69.7

                สร้างเครือข่ายประสานงานในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยมี อสม.เป็นแกนนำเครือข่ายทุกหมู่บ้าน


 
ข้อมูลวันที่ 25 ธ.ค. 2554 20:48