ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลบอน

รายละเอียด

 

1. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

รพ.สต.บอน ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป

ต่อเนื่อง เป็นเวลา 3 ปี  โดยมีทีมตรวจสุขภาพโซนพัฒนาสาธารณสุขที่ประกอบไปด้วย สถานีอนามัย

บอน โคกก่อง หนองขาม และ โรงพยาบาลสำโรง  ดำเนินการตรวจในพื้นที่ ตำบลบอน โคกก่อง

และตำบลสำโรง

 

2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 

 

รพ.สต.บอน ได้จัดทำโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยได้เริ่มดำเนินการ

ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะอ้วน และ BMI เกิน  โดย นำร่อง ในหมู่ที่ 1 และ 2  บ้านบอน จำนวน 35 คน

ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และจัด

ให้มีการออกกำลังกายและควบคุมอาหารไปพร้อม

 

3.โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 

 

รพ.สต.บอน ได้จัดให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านมให้แก่หญิงที่มีอายุ 30 ปี

ขึ้นไป ร่วมกับโซนพัฒนาสาธารณสุขที่ 1 ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 185 คน

4. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังและด้อยโอกาส

 

5.โครงการตรวจหนอนพยาธิ

 

6.โครงการออกหน่วยคาราวานเคลื่อนที่

 

 

ครั้งที่ 1  ผู้มาร่วมบริจาค 60 คน ได้โลหิต  55 คน   

 

 

บริการทันตกรรม 72  คน  ฟื้นฟูผู้พิการ  15 คน

 

7.โครงการรั้วตำลึงพึ่งพาได้ ดำเนินครบ 7 หมู่บ้าน

 

8.โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ดำเนินการในหมู่ที่ 1 บ้านบอน

 

9.ชมรมสายใยรัก รพ.สต.บอน  ได้มีดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  เพื่อการพัฒนาคุณภาพประชากร

กลุ่มแม่และเด็ก  โดยการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุข  ตามกระบวนการคุณภาพ การจัดระบบบริการ

ที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงสู่ครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ

เด็ก ในรูปแบบชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  เพื่อส่งผลให้สถานการณ์สุขภาพแม่และเด็กดีขึ้น 

 


 
ข้อมูลวันที่ 17 ธ.ค. 2554 12:12