ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล

รายละเอียด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขจังวหัดขอนแก่น ประจำปี 2561

"รูปแบบการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น"


 
ข้อมูลวันที่ 21 ม.ค. 2562 21:21