ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง

รายละเอียด

 นายแสวง  ศิริพรทุม ได้รับคัดเลือกเป็น อสมงดีเด่น สาขาป้องกันและควบคุมโรค ปี 2557 ระดับอำเภอ 


 
ข้อมูลวันที่ 22 ส.ค. 2557 06:05