ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลดงลาน

รายละเอียด

โครงการโรงเรียนพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยตำบลดงลาน  ปี 2558

ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลดงลาน  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

หลักการและเหตุผล

                        สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นพบว่ามีผู้สูงอายุเกือบ 7 ล้านคน คาดว่า   ในปี 2563 ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเกือบ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรไทยทังประเทศ (สุขภาพคนไทย. 2550 : 88) และผู้สูงอายุจะมีอุบัติการณ์ป่วยมากกว่าวัยอื่นถึง 4 เท่า และมีรายงานว่าผู้สูงอายุประมาณ 4 ใน 5 หรือร้อยละ 72.5 มีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรค และพบว่าในจำนวนที่ป่วยเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพ  ร้อยละ 18.3 นอกจากนี้ บุคลากรสาธารณสุขควรรับรู้ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ  และการมีสุขภาพดี  ซึ่งสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2545-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 2  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมผู้สูงอายุ ให้มีการจัดตั้งและดำเนินงานผู้สูงอายุและเครือข่าย  รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกของเครือข่ายผู้สูงอายุ 

                        ปัจจุบันตำบลดงลาน มีผู้สูงอายุ จำนวน 1,027 คน จากการสำรวจประเมิน

ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (Barthel ADL index) พบว่า กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ ร้อยละ 95.03 รองลงมาคือกลุ่มช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ร้อยละ 2.73และกลุ่มต้องการความ ร้อยละ 1.17 มีโรคประจำตัว ร้อยละ 43.4 ยังพบว่ามีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ18.60รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 15.58และโรคอื่นๆ ร้อยละ 6.52 ตามลำดับ

            ตำบลดงลาน  ได้ดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์     งานผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลดงลาน  และจัดให้มีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของสมาชิกในชมรม  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   การออกกำลังกาย  การช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งในรูปแบบผ่านกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ แต่กลับไม่พบว่าเป็นรูปแบบที่ชัดเจน ยั่งยืน ยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากบุคคลในครอบครัว แต่กลับต้องอยู่บ้านตามลำพังในเวลากลางวัน เนื่องจากบุตรหลานไปทำงานในตัวเมือง และไม่พบการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการร่วมกันที่ชัดเจน (โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวฯ,วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม: 2557)ดังนั้น รพ.สต.บ้านหนองจิก ได้ร่วมกับชุมชนจัดทำประชาคมเพื่อค้นหาปัญหาและรูปแบบในการดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการของชุมชนที่เน้นการทำงานของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปแบบ พบว่าชุมชนสนใจในการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงลานเพื่อเป็นแหล่งจัดกิจกรรมในการดูแลและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลดงลาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฟื้นฟูและรักษาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ยืดเวลาการพึ่งพิง

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน

4. เพื่อดำรงภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

เป้าหมาย

มีจำนวน2 ห้องเรียน จำนวนผู้เรียนห้องละ 30 คน

-          ห้องเรียนที่1 ผู้เรียนอายุระหว่าง 60-70 ปี จำนวนผู้เรียน 30 คน

-          ห้องเรียนที่3 ผู้เรียนอายุระหว่าง 70-80 ปี จำนวนผู้เรียน 30 คน

รวมทั้งสิ้น   60 คน

  วิธีดำเนินการ

1. จัดทำประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจ สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลดงลาน

            2. คัดเลือก และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

3. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

            4. จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

            5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

งบประมาณ        ขอสนับสนุนงบประมาณจากงบสนับสนุนข้อบัญญัติงบประมาณ

                           องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

 

ค่าใช้จ่ายโดยสรุป

1.       หน่วยการเรียนที่1 ให้ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ99,750  บาท

2.       หน่วยการเรียนที่2 การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (การฝึกอาชีพต่างๆ)        40,275  บาท

3.       หน่วยการเรียนที่3ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา พิธีการ                       27,450   บาท

4.       หน่วยการเรียนที่4นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ                              37,875  บาท

5.       กิจกรรมเสริมประสบการณ์ขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                        87,200บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  292,550    บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วนเ)

รายละเอียดตามกรอบขอสนับสนุนงบประมาณ  บัญชีแนบท้ายโครงการนี้

 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม - ตุลาคม2558

                                    ตามตารางการปฏิบัติงาน( ตารางเรียน เอกสารแนบท้าย)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ผู้สูงอายุ60 คน มีความรู้เรื่องดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเองได้ร้อยละ100

            2. ผู้สูงอายุ60 คน มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจร้อยละ 100

3. ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมและมีการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

4. ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น1 กิจกรรม

 

ผู้เขียนโครงการ

                                                            .............................................

                                                            ( นายพล  จ้อยนุแสง )

                        ประธานฝ่ายวิชาการโรงเรียนพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยตำบลดงลาน

ผู้เสนอโครงการ

                                                .................................................

                                                (นายวิสิทธิ์สังฆะมณี)

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยตำบลดงลาน

ผู้เห็นชอบโครงการ                          

..................................................

  (นายคมวิทย์  บุญวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                ............................................

                                                ( นายหนูไกร  ปาริโชติ )

                                                                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

.....................................................

                                                (นายอุทัยเทพ  พรรคพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน


 
ข้อมูลวันที่ 26 ม.ค. 2559 07:29