ผลงานเด่น โรงพยาบาลบุรีรัมย์

รายละเอียด

ผลงานเด่นโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๕๔

>>  โรงพยาบาลผลงานดีเด่นด้าน เพิ่มอัตราเร่งของการลดภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และภาวะขาดออกซิเจน แรก
       คลอด พ.ศ. ๒๕๔๔
>>  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนจากกรมแรงงาน สำนักงานประกันสังคม วันที่ ๓ กันยายน 
       พ.ศ. ๒๕๔๙
>>  ได้รับรางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน


ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ผลงานศูนย?แพทย์ชุมชนรพ.บุรีรัมย์สาขา 1
 
ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย. 2554 09:35