ผลงานเด่น โรงพยาบาลอุดรธานี

รายละเอียด

ลำดับที่

ปีที่ได้รับ

ผู้มอบ

ผู้รับ

ผลงาน

1

ป2534

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

ไดรับรางวัลการพัฒนาบริการดีเดนตามโครงการพบส. การพัฒนาโรงพยาบาลตามระบบพบส. ซึ่งมุงเนนการจัด การทรัพยากรและศักยภาพที่เหมาะสมกับขนาดของ โรงพยาบาล

2

ป2540

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

ไดรับรางวัลสถานบริการสาธารณสุขดีเดนในการพัฒนาระบบบริการดานหนาตามโครงการพัฒนาระบบบริการ ดานหนา

3

ป2541

สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม

โรงพยาบาลอุดรธานี

ไดรับรางวัลเปนสถานพยาบาลพัฒนางานประกันสังคม ดีเดนอันดับ1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภท โรงพยาบาลภาครัฐที่มีสมาชิกผูประกันตนตั้งแต10,000คน ขึ้นไป

4

ป2542

กรมอนามัย

โรงพยาบาลอุดรธานี

ไดรับรางวัลโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแมปลอดภัยจากการ พัฒนาระบบการดูแลมารดาและบุตรที่มาฝากครรภและ คลอดในโรงพยาบาลอุดรธานี

5

ป2544

 

โรงพยาบาลอุดรธานี

ผานการรับรองคุณภาพตามระบบISO9000 ในหนวย งานสนับสนุนไดแก งานธุรการงานซอมบํารุงงาน ชันสูตรและงานรังสี

6

1ก.ค2545

กรมวิทยาศาสตร การแพทย

โรงพยาบาลอุดรธานี

ไดรับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงวาหองปฏิบัติการของ โรงพยาบาลไดเขารวมเป็นสมาชิกและรายงานผลอยางตอ เนื่องในแผนการทดสอบความชํานาญสาขาธนาคารเลือด ตลอดปงบประมาณ2544

7

29มี.ค2544

สํานักงานสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีไดดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพดีเดนภายใต"โครงการรักษสุขภาพ" ประจําป2544

 

 

 

 

ลำดับที่

ปีที่ได้รับ

ผู้มอบ

ผู้รับ

ผลงาน

8

18 ก.ค2546

ศูนย์สุขภาพจิตที่6 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการนำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพจิตหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขเขต 6 ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

9

ปี 2546

กรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลอุดรธานี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานการดำเนินงานโครงการสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผลการดำเนินงานสุขภาพจิตหน่วยบริการสาธารณสุข เขต 6

10

ปี 2547

กรมอนามัย

โรงพยาบาลอุดรธานี

ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยบริการนวัตกรรม ด้านหลักประกันสุขภาพดีเด่นประเภทการให้บริการเรื่อง "หน่วยสาธิตถ้วนหน้าการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออก" จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์ แม่- ลูก

11

17 มิ.ย.2547

มูลนิธิโรคข้อ

โรงพยาบาลอุดรธานี

ได้รับโลห์เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลอุดรธานี ในการร่วมจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการโรคเรื่อง "ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ"

12

5 ส.ค2547

สำนักงานสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีผ่านการประเมินคุณภาพเป็น

โรงพยาบาลสายสัมพันธ์ แม่- ลูก

13

28 เม.ย2548

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand

14

ปี 2548

กรมอนามัย

โรงพยาบาลอุดรธานี

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศการประกวด MCH BOARD ระดับโซน "โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย"จังหวัดอุดรธานี ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพขั้นที่ 2 จากกรมอนามัย จากการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

ลำดับที่

ปีที่ได้รับ

ผู้มอบ

ผู้รับ

ผลงาน

15

ปี 2548

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลอุดรธานี

ได้รับรางวัลคุณภาพการรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2548 รางวัลอันดับ 3 ประเภทโรงพยาบาลมากกว่า 500 เตียง

16

ธ.ค2548

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลอุดรธานี

ได้รับรางวัลคุณภาพการส่งข้อมูล Electronics Claim

17

9 มี.ค2549

 

โรงพยาบาลอุดรธานี

ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HospitalAccreditation

18

10 ต.ค2549

สถาบันฝึกอบรมฮิวแมนเทรนนิ่ง

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติในการดำเนินกิจกรรม 5ส. ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากสถาบันฝึกอบรมฮิวแมนเทรนนิ่ง

19

10มี.ค2549-

9 มี.ค 2551

 

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปีกาญจนาภิเษก ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

20

3 ก.ย2549

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้ให้ความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน

21

17 ม.ค2550

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

กระทรวงสาธารณสุขได้มอบโลห์ให้หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นหน่วยกู้ชีพดีเด่นประจำเขต 10

22

ปี2550

กรมอนามัย

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับ "ดี" ของกรมอนามัยประเภทโรงพยาบาลศูนย์

23

16 มี.ค2550

สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

นพ.เจริญ  มีชัย

นพ.เจริญ มีชัย ได้รับมอบเกียรติจากสมาคมนักบริหารแห่งประเทศไทย ให้เป็นนักบริหารโรงพยาบาลยอดเยี่ยม ประจำปี 2549 ประเภทผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

 

 

 

ลำดับที่

ปีที่ได้รับ

ผู้มอบ

ผู้รับ

ผลงาน

24

16 มี.ค 2550

สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์

ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น" ประจำปี 2549 ประเภท รองผู้อำนวยการด้านบริหารทั่วไป(โรงพยาบาลภาครัฐ)

25

28 มี.ค 2550 -

27 มี.ค 2553

สถาบันธัญญารักษ์

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดซึ่งเน้นการพัฒนาดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

26

2 พ.ค2550

สำนักงานสาธารณสุข และสมาคมวิชาชีพ พฤติกรรมสุขภาพได้มาตรฐาน

สุขศึกษา

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีมีการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้มาตรฐาน

27

ปี2550

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุดรธานี ได้ผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2550

28

14 ส.ค2551

สำนักงานกรมควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีมีผลงานดีเด่นด้านการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ในการจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานผสมผสาน วัณโรคและโรคเอดส์ เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 10 และ 12 ประจำปี 2551

29

17 พ.ย2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลที่มีการส่งข้อมูลดีเด่น ในโครงการขยายการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับประเทศ

30

ปี 2551

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด (โรงพยาบาลพี่เลี้ยง)

31

ปี 2551

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ บริการการพยาบาลระดับ 3

ลำดับที่

ปีที่ได้รับ

ผู้มอบ

ผู้รับ

ผลงาน

32

3 ก.ย2551

สำนักงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลดีเด่น อันดับ 2 "โครงการศึกษาและพัฒนาโรงพยาบาลด้านการบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

33

14 ส.ค2551

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีให้การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พึ่งได้เป็นอย่างดี จนสามารถให้การช่วยเหลือเด็กและสตรีทีถูกกระทำรุนแรง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

34

31 ส.ค2551

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง ได้คะแนนอันดับที่ 1 ใน กลุ่มโรงพยาบาล ในการประกวดมาตรฐานบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ปี 2551

35

 

โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นและศูนย์ สุขภาพจิตเขต 6

โรงพยาบาลอุดรธานี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศดีเด่น ระดับ รพศ./รพท. ในการประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตดีเด่นระดับจังหวัดในสุขภาพจิตเขต 6 เขต 6

36

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่6 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รพศ./รพท.

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ รพศ./รพท. ในการประกวดผลการดำเนินงานสุขภาพจิตดีเด่นระดับจังหวัดในเขต 6

37

1 ส.ค 2551

สำนักงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

38

1 ต.ค 2551

กรมควบคุมโรค

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้ผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับ 5

39

27 ต.ค 2551

สำนักงานสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้ดำเนินงานด้านการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข

               

 

ลำดับที่

ปีที่ได้รับ

ผู้มอบ

ผู้รับ

ผลงาน

40

19 ม.ค 2552

กรมควบคุมโรค

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้รับโลห์เกียรติคุณ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานควบคุมโรควัณโรค การประชุมสัมมนาเร่งรัดงาน ควบคุมและรณรงค์ป้องกันวัณโรค

41

2 เม.ย 2552

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้ดำเนินการนำร่องจัดตั้งหน่วยบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง แก่ผู้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

42

2 เม.ย 2552

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีมีผลงานดีเด่นด้านการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 10 และ 12

43

19 ม.ย2552

โรงพยาบาลขอนแก่น

นพ.กอบชัย อึงพิทักษ์พันธ์

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นด้านวิจัยและการพัฒนาในงานฉลอง 60 ปี และประชุมวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่นประจำปี2552 "6 ทศวรรษ โรงพยาบาลขอนแก่น สุขภาพพอเพียง สู่สังคมอยู่เป็นสุข"

44

ปี2552

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้รับโลห์เกียรติคุณในโอกาสที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ประจำปี2552

45

ปี2552

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานีได้รับรางวัล "ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขต” ประจำปี2552ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป

46

ปี2552

บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์คล๊ากประเทศไทย

โรงพยาบาลอุดรธานี

มอบใบประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่โรงพยาบาลอุดรธานีได้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยเยื่อรีไซเคิล

 

 

 

 

ลำดับที่

ปีที่ได้รับ

ผู้มอบ

ผู้รับ

ผลงาน

47

28 เม.ย.2553

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โรงพยาบาลอุดรธานี

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการโรงพยาบาลอุดรธานีได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการดีเด่นประจำเขตตรวจราชการที่ 10

48

12 ก.ค. 2553

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

มอบใบเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลอุดรธานีได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศในการรับรักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ชุมนุมในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2553

49

11 ส.ค.2553

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเครือข่ายมิตรภาพบำบัด รพ.อุดรธานี นำเสนอนิทรรศการนวัตกรรมสุขภาพชุมชนโครงการตลาดนัดภาคีเครือข่ายสุขภาพ “เที่ยวอุดรสุขใจ อาหารปลอดภัย สมุนไพรคุณภาพดี” ปี 2553

50

12 ก.ย.2553

กรมอนามัย

โรงพยาบาลอุดรธานี

ได้รับรางวัลโรงพยาบาลดีเด่นด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย

51

20 ก.ย.2554

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลอุดรธานีได้รับการรับรองมาตรฐานต้นแบบการดำเนินงาน คลินิกผู้สูงอายุ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

52

ปี 2555

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลอุดรธานี

รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น “ติดดาว” ประจำปี 2555 เครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง

53

24 ก.ค.2555

กรมบัญชีกลาง

โรงพยาบาลอุดรธานี

มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลอุดรธานีได้รับความร่วมมือส่งเสริม และกำกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสมควรได้รับการยกย่องชมเชย

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ปีที่ได้รับ

ผู้มอบ

ผู้รับ

ผลงาน

54

1 พ.ย.2555

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

มอบโล่เพื่อแสดงว่า ผลงานวิชาการด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล ได้รับรางวัลชมเชยในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานปละถอดบทเรียนการทำงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค SSF ปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2555

55

3 มิ.ย.2556

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

มอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลอุดรธานี

เป็นโรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัยระดับกระทรวงสาธารณสุข

56

5 ส.ค.2556

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 8

โรงพยาบาลอุดรธานี

ได้รับรางวัล ดี การนำเสนอผลงาน Poster Presentation เรื่องการพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลัก ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ 5สาขาหลัก เครือข่ายบริการที่ 8

57

30 ส.ค.2556

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลอุดรธานี

รางวัลระดับดี ปี 2556 “การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลประเภทเครือข่าย”

 


 
ข้อมูลวันที่ 12 ธ.ค. 2557 20:32