ผลงานเด่น โรงพยาบาลเลย

รายละเอียด

ความภาคภูมิใจ

 

* ใบประกาศเกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐานบริการสาธารณสุข ปี 2550
* รางวัลคุณภาพอันดับหนึ่งในการชดเชยบริการทางการแพทย์ประจำปี 2550, 2551
* รางวัลชนะเลิศการดำเนินการควบคุมวัณโรคในการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค
และสรุปผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันวัณโรค จังหวัดเลย
ประจำปี 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 จาก สสจ.เลย
* ใบประกาศเกียรติคุณเรื่องการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
ในสังกัดสถาบันพระบรมชนก ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2551
* โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2551
*  รางวัลนวัตกรรมทางการพยาบาลยอดเยี่ยมทางการพยาบาล
"การป้องกันท่อหลอดลมหลุดในทารก"จากสำนักการพยาบาล 2551
* รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
รางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการให้บริการสำหรับกระบวนงานการจัดการระบบการให้บริการ
ในโครงการอภิบาลทารกแรกเกิดและรางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมการให้บริการสำหรับกระบวนการพัฒนาดูและผู้ป่วยต่อเนื่อง
จาก ก.พ.ร. 2551
* การพัฒนาระบบดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปี 2551
ตามรูปแบบ HIVQUAL-T โรงพยาบาลเลย(พฤศจิกายน2551)
* ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา 2552 - 2554
* ได้รับการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รับรองตั้งแต่ 30 กันยายน 2551
- 29 กันยายน 2554
* ได้รับรางวัลคลินิกหอบหืดคุณภาพของ สปสช.(กรกฎาคม 2552)
* คลินิกกามโรคดีเด่นต้นแบบ (กรกฎาคม 2552)
* รางวัลคุณภาพให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น
ประเภทนวัตกรรมการให้บริการสำหรับกระบวนงานการจัดระบบการให้บริการใน
โครงการอภิบาลทารกแรกเกิด และรางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรม
การให้บริการสำหรับกระบวนงานการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง จาก ก.พ.ร.
2551
* โรงพยาบาลผ่านการประเมินคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหารจากกรมอนามัยระดับดีเด่นในปี
2552
ผู้ปฏิบัติงานคลินิกวัณโรคดีเด่น "นางสุภิศา สุจันศรี" ให้ไว้ ณ วันที่
11 กันยายน 2552
* รางวัลการดำเนินงานสมาธิบำบัดในระดับดีเยี่ยม
จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2552
* อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดและเขต ปี 2540, 2541 ระดับภาค 2542
* รางวัลดีเด่นระดับตติยภูมิ R to R research  จากสวรส.
กรมพัฒนาสุขภาพจิตนักเรียนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(16 กรกฎาคม 2552)
* โรงเรียน อย.น้อย ชนะเลิศระดับเขต ปี 2551
* ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับเขต ตั้งแต่ปี 2549 - 2553
* วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด/เขต (กรกฎาคม 2552)


 
ข้อมูลวันที่ 22 พ.ย. 2559 08:41