ผลงานเด่น โรงพยาบาลบ้านสร้าง

รายละเอียด

      ส.ค. 2537                   โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก

      พ.ค.2542                    โรงพยาบาลชุมชน 5 ส. ดีเด่น

      พ.ศ.2545                    โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

      พ.ศ.2547                     รางวัลชนะเลิศรองอันดับสอง เชิงนวัตกรรมด้านงานอนามัยแม่และเด็ก

      พ.ศ.2551                     โรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับทองแดง (HNQA)

      มิ.ย.2552                     การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                                     

      พ.ศ.2552                     โรงพยาบาลผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทองแดง  

      ส.ค.2553                     หน่วยงานที่มีผลการดำเนินให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ระดับดี)

      พ.ศ.2553                     โรงพยาบาลผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง

      พ.ศ.2553                     หน่วยผลการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ติดเชื้อเอดส์ (ดีเด่น)

      มิ.ย.2553                     โรงพยาบาลได้รับการรับรองบันไดขั้นที่ 1 ตามมาตรฐาน HA

      พ.ค.2554                     โรงพยาบาลผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

      มิ.ย.2554                     โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และสารเสพติด


 
ข้อมูลวันที่ 1 ธ.ค. 2554 08:54