ผลงานเด่น โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

รายละเอียด

ได้รับเกียรติบัตรจาก ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง สมาธิบำบัดลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน


 
ข้อมูลวันที่ 10 ส.ค. 2554 13:31