ผลงานเด่น โรงพยาบาลแม่จริม

รายละเอียด

ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพบันไดขั้นที่ 2  จาก สรพ. ปี 2549  2554  2556

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก(ระดับทอง)กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554

ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคคลากรในโรงพยาบาล ระดับ 4 ปี 2555

รางวัลการจัดการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ ดีเด่นระดับ 5 พ.ศ. 2555

ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพ HA จาก สรพ. เดือนมิถุนายนปี 2558

 


 
ข้อมูลวันที่ 24 พ.ย. 2558 00:14