ผลงานเด่น โรงพยาบาลบางระกำ

รายละเอียด

 

นวัตกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชโดยเครือข่าย
โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
คำสำคัญ   ระบบการบริการ , ผู้ป่วยจิตเวช, เครือข่าย
 
สรุปผลงานโดยย่อ
 
             การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชโดยเครือข่ายเป็นการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยจิตแพทย์ ทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลบางระกำรวมทั้งเครือข่ายในชุมชน ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 
ชื่อและที่อยู่ขององค์กร งานสุขภาพจิต กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางระกำ
 
สมาชิกทีม   น.พ.ภราดร ว่องวิกย์การ นายแพทย์ปฏิบัติการ
                      นางถนอม ป้อมกสันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
                      นางปิยพร จิตทอง พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
                      นางฉัตรนิภา ปริษาวงค์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
 
เป้าหมาย
 
            1.อัตราผู้ป่วยจิตเวชได้รับการรักษาจากจิตแพทย์ร้อยละ 60
            2.อัตราผู้ป่วยจิตเวชมีการกาเริบซ้าไม่เกินร้อยละ 10
            3.อัตราการส่งผู้ป่วยจิตเภทรักษาต่อในโรงพยาบาลจิตเวชร้อยละ 10
            4. อัตราผู้ป่วยจิตเวชสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้ร้อยละ 80
 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วย
"นวัตกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชโดยเครือข่าย.pdf"

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
นวัตกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชโดยเครือข่าย.pdf
 
ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค. 2555 06:57