ผลงานเด่น โรงพยาบาลพนม

รายละเอียด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล   บางสาน

วิสัยทัศน์  (VISION)

“เป็นโรงพยาบาลตำบลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบของการพัฒนา

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ภายในปี  2555

 

พันธกิจ  (MISSION)

1.    พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพและได้ 

       มาตรฐาน

2.    สร้างการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่ายในการบริหารจัดการสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ

3.    สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

 

คำขวัญ  (MOTTO)

ดูแลสุขภาพใกล้บ้าน  บริการคุณภาพใกล้ใจ  แบบองค์รวม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

จุดมุ่งหมาย (Goal)

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถดูแลตัวเองได้  และมีระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.   บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

2.    ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

3.    ลดอัตราป่วยด้วยโรคพื้นฐานและโรคที่ควรป้องกันได้

4.    ลดอัตราเจ็บป่วยด้วยโรคที่ติดต่อที่เป็นปัญหาระดับชาติ   และระดับท้องถิ่น

5.    ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐาน   สามารถดูแลตนเองได้

6.    ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม   ตามระดับความรุนแรงของโรค

7.    ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

 

 

 


 
ข้อมูลวันที่ 19 พ.ย. 2554 13:25