ผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง

รายละเอียด

โครงการ 3 วันสร้างสุข ปลูกจิตสำนึกรักษ์สุขภาพชาวตำบลท่าวุ้ง  ประโยชนที่ได้รับประชาชนมีความรู้ ความเข้าในแนวคิดกิจกรรม 3 วันสร้างสุข สามารถนำไปปฏิบัติและดูแลสุขภาพตนเอง มีการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง


 
ข้อมูลวันที่ 20 ก.พ. 2555 20:42