ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทรัพยากรสุขภาพ

หน่วยบริการสุขภาพ คลินิก ร้านขายยา

ติดต่อ

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-590-1492 โทรสาร 02-9659816
อีเมล์ thcc.health@gmail.com