โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดแดง

ขนาด ขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากร จำนวน 8,001 คน ขึ้นไป
OTOP ผู้สูงอายุ
ระยะทาง จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กม.
พื้นที่ จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.ไทรม้า หมู่ 1
ที่อยู่ ๘๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 021571337
โทรสาร 021571337
ID Line
URL
ภาพประกอบ
 • รพ.สต.บ้านวัดแดง

ที่ตั้ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดแดง

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ นายสนั่น แตงบัว

  นายสนั่น แตงบัว

  นักวิชาการสาธารณสุข

บุคลากรประจำ

  ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ  
  1 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ข้าราชการ นางสุขุมาลย์ แจ่มขุนเทียน

  นางสุขุมาลย์ แจ่มขุนเทียน

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางดรุณี โพธิ์ทอง

  นางดรุณี โพธิ์ทอง

  พยาบาลวิชาชีพ
  3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางรุ่งนภา หัสดิเสวี

  นางรุ่งนภา หัสดิเสวี

  พยาบาลวิชาชีพ
  4 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการ นางอติกาญจน์ หงศ์ลดารมภ์

  นางอติกาญจน์ หงศ์ลดารมภ์

  พยาบาลวิชาชีพ
  5 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข้าราชการ นายสนั่น แตงบัว

  นายสนั่น แตงบัว

  นักวิชาการสาธารณสุข
  6 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางฉันทะนี แสงจันทร์

  นางฉันทะนี แสงจันทร์

  นักวิชาการสาธารณสุข
  7 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นส สุภารัตน์ บัวพา

  นส สุภารัตน์ บัวพา

  แพทย์แผนไทย
  8 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางธันยธรณ์ ปิตตะเหล็ก

  นางธันยธรณ์ ปิตตะเหล็ก

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  9 เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางนิตยา จันทร์ส่งสิงห์

  นางนิตยา จันทร์ส่งสิงห์

  เจ้าพนักงานธุรการ
  10 ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว/รายคาบ/รายเดือน นางสมคิด พรหมชาติ

  นางสมคิด พรหมชาติ

  ลูกจ้างปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ จำนวน
1 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 10,293 คน
2 จำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 5,985 คน
3 จำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม 2,593 คน
4 จำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ 1,413 คน
5 จำนวน อสม. 22 คน
6 จำนวนหลังคาเรือน 3,274 หลัง
7 จำนวนหมู่บ้าน 3 หมู่
8 จำนวนโรงเรียน 1 แห่ง
9 จำนวนนักเรียน 215 คน
10 จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
11 จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 2,593 คน
12 จำนวนประชากรอายุ 0 ถึง 5 ปี 132 คน
13 จำนวนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 8 คน
14 จำนวนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) 9 คน
15 จำนวนผู้พิการ 165 คน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ สถานะ
1 อาคารสำนักงาน พร้อมใช้
2.1 บ้านพัก 1 พร้อมใช้
2.2 บ้านพัก 2 -
2.3 บ้านพัก 3 -
3 อาคารแพทย์แผนไทย -

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 เครื่อง
2 เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 2 หัวตรวจ 1 เครื่อง
3 ยูนิตทันตกรรม 1 ยูนิต
3.1 เครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า 1 เครื่อง
3.2 เครื่องปั่นอมัลกัม 1 เครื่อง
3.3 เครื่องบ่มวัสดุด้วยแสดง (light curing unit) 1 เครื่อง
4 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) 1 เครื่อง
5 อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น 1 ชุด
6 เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen generator) -
7 ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 ถัง
8 ชุดเครื่องมือตรวจโรคทั่วไป 1 ชุด
9 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 1 เครื่อง
10 ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก -
11 เตียง Fowler -
12 เครื่อง suction mobile -
13 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 2 เครื่อง
14 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา -
15 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง
16 เครื่องนึ่งฆ่า (Autoclave) เชื้อไฟฟ้า 2 เครื่อง
17 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ -
18 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า -
19 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า -
20 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น -
21 หม้อต้มแผ่นความร้อน -
22 หม้อแช่พาราฟิน -

ยานพาหนะ

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2564
ลำดับ รายการ จำนวน
1 รถพยาบาล -
2.1 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ทะเบียน กบ3425 พร้อมใช้
2.2 รถเอนกประสงค์,รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ -
3 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี ทะเบียน 1 กค 22 -

บริการในหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2564
ลำดับ บริการ ในเวลา นอกเวลา
1 คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป มี มี
2 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) มี -
3 คลินิกทันตกรรม มี มี
4 คลินิกสุขภาพเด็กดี มี -
5 คลินิกวางแผนครอบครัว มี -
6 คลินิกอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์) มี -
7 คลินิกแพทย์แผนไทย มี -
8 คลินิกกายภาพบำบัด - -

บริการนอกหน่วยบริการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ม.ค. 2563
ลำดับ บริการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
1 เยี่ยมแม่และเด็ก มี
2 เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน,ติดเตียง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
มี
3 ควบคุมโรคระบาด มี
4 อนามัยโรงเรียน มี
5 คุ้มครองผู้บริโภค มี
6 งานคัดกรองสุขภาพ มี

การเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2564
ลำดับ ประเภท จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2562 313,484.48
2 รายรับ
2.1 งบดำเนินการ 0.00
2.2 งบลงทุน 150,300.00
2.3 เงินสุทธิที่ได้รับจากแม่ข่าย 0.00
2.4 เงินอื่นๆ 1,934,983.63
รวม 2,085,283.63
3 รายจ่าย
3.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 887,931.00
3.2 ค่าสาธารณูปโภค 70,306.54
3.3 ค่าจัดซื้อวัสดุ/ค่าใช้สอย 23,901.07
3.4 ค่าครุภัณฑ์ 286,132.59
3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 0.00
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 705,585.78
รวม 1,973,856.98
4 เงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 389,845.40

ข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ประเภท จำนวน หน่วย
1 จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ 3,918 คน
2 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ 7,280 ครั้ง
3 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 977 คน
4 จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 1,838 ครั้ง

 

ผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564

ระดับ

รพ.สต.ประเมินตนเองวันที่ 16 ก.พ. 2564

อำเภอประเมินวันที่ 16 ก.ค. 2564

จังหวัดประเมินวันที่ 17 ส.ค. 2564